Устав

  УСТАВ на Сдружение „Акордеомания Арт”

   

  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Чл. 1. Сдружението с нестопанска цел „Акордеомания Арт”, наричано по-долу за краткост „Сдружението”, е неправителствена организация, учредена от физически и/или юридически лица за съдействие на нейните членове в осъществяването на дейности, насочени към постигането на цели, заложени в настоящия устав.

  (1) Сдружението е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията и законите на Р България, настоящия устав, други нормативни актове и решения на управленските си органи.

   

  Чл. 2.(1) Сдружението ще осъществява  общественополезна дейност под наименованието „Акордеомания Арт”:

  1. пълно наименование на български език: „Акордеомания Арт”;                                                                                         

  2. съкратено наименование на български език: „Акордеомания Арт”;                                                                      

  3. наименование на английски език: „Accordiomania Art”;

  (2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително ЕИК номер.

   

  Чл. 3. Седалище и адрес на управление на Сдружение „Акордеомания Арт” е  гр. Плевен.

   

  ПРАВЕН СТАТУТ НА СДРУЖЕНИЕТО

  Чл. 4. Сдружението придобива статут на юридическо лице с нестопанска цел от момента на регистрацията му по реда на ЗЮЛНЦ.

  (1) Сдружението има право да притежава имущество, да отговаря за него, от свое име да придобива имуществени и неимуществени права, да бъде ищец и ответник в съда, за постигането на своите цели има право да сключва гражданскоправни и трудови договори.

  (2) Сдружението има самостоятелен счетоводен баланс и отчет и право да открива банкови сметки, в това число и валутни, в страната  и чужбина.

  (3) Имущество, дарено от членовете му, се явява собственост на Сдружението. Членовете не носят отговорност за него, а Сдружението не отговаря за отговорността на неговите членове.

  (4) За постигане на целите, залегнали в настоящия устав, Сдружението може да създава други организации с нестопанска цел, да се включва в Асоциации и Съюзи на други физически и юридически лица.

   

  Чл. 5. Сдружението не е ограничено със срок.

   

  ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

  Чл. 6. Целите на Сдружението са:

  1. всестранна поддръжка и реализация на творческия потенциал на младите таланти в областта на музикалното образование и изпълнителско изкуство; 

  2. съхранение и развитие и популяризация на българското музикално образование и национални музикални традиции в областта на акордеонното изкуство;

  3.  стимулиране на обучението по акордеон;

  4. развитие и разширение на международните и културните връзки в сферата на акордеонното изкуство;

  5.  естетическо възпитание на подрастващото поколение;

  6. повишаване на нивото на образование, квалификация и преквалификация на педагозите и младите хора, както и на тяхната професионална реализация и кариерно израстване;

  7. създаване на условия за обмен на опит и запознаване с нови и прогресивни методики;

  8. иницииране на прояви/форуми/събития на местно, национално  и международно ниво с цел насърчаване, развитие и популяризиране на различните видове изкуства;

   

  СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

  Чл. 7. Средства за постигане на целите на Сдружението, залегнали в настоящия устав са:

  1. Организация и  провеждане на фестивали, конкурси, прегледи, концерти;  

  2. Провеждане на майсторски класове, творчески срещи, конференции, семинари, симпозиуми, кръгли маси, стажуване, преподготовка на кадри;      

  3. Създаване на обучителни програми, семинари, конференции, майсторски класове и др., в сферата на изкуствата за повишаване квалификацията на педагозите и изпълнителското майсторство на младите музиканти;

  4. Стимулиране, осигуряване на финансов ресурс, информиране, публичност и реализиране на дейности, свързани с индивидуални  и колективни творчески проекти в областта на образованието, просветата, културата и изкуството;

  5. Участие и разработване на проекти в сферата на културата и образованието за  участие в програми, включително финансирани от ЕС;

  6. Осигуряване условия, база и инструментариум за реализиране на творчески идеи и креативни проекти в сферата на изкуствата;

  7. Създаване база данни на млади и талантливи изпълнители и мониторинг на тяхното творческо израстване;

  8. Научно-издателска дейност;

  9. Издаване на методически пособия, печатни издания;

  10. Издаване и разпространение на CD и DVD на талантливи музиканти;

  11. Включване в международни асоциации/съюзи и участие в тяхната работа;

  12. Осигуряване на контакти и съвместна творческа дейност с организации със сходен предмет на дейност в страната и чужбина;

  13. Организиране на международен обмен на творчески колективи – взаимодействие с държавни, обществени и стопански организации, участие в национални целеви програми, привличане на спонсори и меценати;

  14. Съдействие в развитието на фолклорното музициране, организация на самодейни и любителски концерти и фестивали;

  15. Запознаване с българските традициите и обичаите, с цел съхраняване и популяризиране на културното ни наследство в рамките на ЕС и света и запазване на българската идентичност;

  16. Създаване и поддържане на сайт на Сдружението;

  17. Организация на он-лайн конференции, майсторски класове, концерти;

  18. Осъществяване на всякаква дейност, непротиворечаща на законодателството на Р България, необходима на Сдружението за осъществяване на целите, залегнали в този устав.

   

  Чл.8.(1) Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на неговата основна дейност, за която е регистрирано, и като използва приходите за осъществяване на целите, посочени в този устав.

  (2) Извършваната от сдружението стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

  (3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителя на сдружението.                                                                                                                                                  

  (4) Предметът на допълнителната стопанска дейност на сдружението е всяка незабранена от закона такава, като приходите от нея се използват за постигане целите на сдружението.

   

  Още в тази категория: Структура »
  © 2024 „Акордеомания Арт“ Сдружение. Всички права запазени.